Nätverkets syfte

Progressiva ekonomer är ett nätverk av ekonomer och andra med ett stort intresse för nationalekonomi och ekonomisk politik. Vi menar att neoklassisk nationalekonomi och nyliberala ekonomiska doktriner har haft och har ett alltför stort inflytande över dagens forskning, undervisning, ekonomiska politik och över medborgarnas välfärd. Det har bidragit till ökad ekonomisk ojämlikhet, arbetslöshet, försämrade arbetsförhållanden, miljöförstöring, klimatförändringar samt överexploatering av ekosystemtjänster och naturresurser.

Progressiva ekonomer vill öka kunskapen om och inflytandet av alternativa ekonomiska teorier som kan bidra till att förena krav på en radikal miljö- och klimatpolitisk omställning och en fördjupad demokrati med höga politiska ambitioner om full sysselsättning, meningsfulla arbeten, ett inkluderande samhällsklimat samt en utjämning av inkomster och förmögenheter.

Nätverket har två övergripande mål:

  • Inom akademin: Sprida kunskap, väcka intresse och främja samarbeten och forskning på Sveriges högskolor och universitet inom den heterodoxa teorin.
  • Utanför akademin: Delta i och främja en bred samhällsekonomisk debatt utifrån post-keynesianska och andra progressiva perspektiv.
>