Marxistisk teori

Marxistisk politisk ekonomi fokuserar på kapitalets exploatering av arbete. Kapitalismen betraktas inte som ett system av neutrala transaktioner utan som ett system som historiskt sett har utvecklats ur asymmetriska maktfördelningar, ideologier och sociala konflikter mellan huvudsakligen kapital och arbetare.

Marxistisk politisk ekonomi (MPE) är en rad olika perspektiv på politisk ekonomi som är kopplade till och står i traditionen av Karl Marx skrifter och insikter (särskilt Kommunistiska manifestet, Grundrisse och Kapitalet). Det ekonomiska, sociala och politska betraktas inte som isolerade utan istället som ömsesidigt beroende strukturer som utvecklats historiskt. Analysen av klasskampen, som omfattar kapitalets exploatering av arbetskraften inom det kapitalistiska produktionssättet, är grundläggande för att förstå dynamiken inom denna analys.

För marxister utgör kapital och arbete två antagonistiska klasser. Den förstnämnda kännetecknas främst av ägande av produktionsmedlen, medan den sistnämnda består av fria lönearbetare i dubbel bemärkelse. De är fria från kontroll över produktionsmedlen och fria - jämfört med det feodala systemet - att sälja sin arbetskraft. Kapitalet är centralt och är i första hand organiserat för att säkerställa lönsamhet för investerade pengar. Därför formaliseras det berömda begreppet kapital som pengar som generar pengar (M-C-M').

En integrativ ekonomisk analys innebär i detta sammanhang att man går bort från att enbart fokusera på ekonomins funktionssätt. Under kapitalistiska förhållanden exploateras arbetskraften inte bara; den utsätts också för alienation. Detta innebär att lönearbetarna inte är styrande för sitt eget arbete. I stället är han/hon anställd i det kapitalistiska produktionssättet och utför specialiserade uppgifter inom varuproduktionen, utan att äga produkterna. Det kapitalistiska produktionssättet påverkar vidare samhället i stort. Genom varuförädlingsprocessen omvandlas till exempel sociala relationer som tidigare var opåverkade av marknadslogiken till bland annat kommersiella relationer.

MPE har som uttryckligt mål att förändra det nuvarande tillståndet för den ekonomiska och samhälleliga organisationen, med ett emancipatoriskt motiv att skapa ett mänskligare samhälle fritt från exploatering, bortom kapitalismen. 

>