Den historiska skolan

Den historiska ekonomiska skolan är en heterodox metod som uppstod i Tyskland i slutet av 1800-talet. Den betonar vikten av att studera det historiska sammanhanget och de kulturella omständigheterna kring ekonomiska fenomen och kritiserar de abstrakta, universalistiska tillvägagångssätten inom mainstream ekonomi. Den historiska skolans forskare ansåg att ekonomiska teorier borde utvecklas utifrån empiriska observationer och historiska analyser, snarare än att förlita sig på abstrakta modeller och antaganden. De betonade också institutionernas, kulturens och politikens roll när det gäller att forma ekonomiska resultat. Den historiska skolan föll i onåd i början av 1900-talet i och med den neoklassiska ekonomins framväxt, men vissa av dess idéer har påverkat senare heterodoxa synsätt, t.ex. institutionell ekonomi och evolutionär ekonomi.

>